ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ( ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของ
ข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินที่กัน และเงินที่เหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ไม่สามารถใช้ได้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธรรมราช เขต 2 ดำเนินการจัดสรรในรูปแบบคณะกรรมการโดยคำนึงถึงข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ห่างไกล/ทุรกันดาร
(
ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน หน่วยงานทางการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง และความเหมาะสมจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามหัวข้อในแบบประเมิน ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีนายสุวิทย์  ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2