ครูปฐมวัย สพป.นศ.2 อบรมทดลองวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อรับการประเมินรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการอบรมครูปฐมวัย ทดลองวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อรับการประเมินรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวรายงานโดยนางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.นศ.2 ครูปฐมวัย จาก 19 รวม 57 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2

นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะเจ้าของโครงการ เปิดเผยว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมการ เขต 2 ได้ดําเนินการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการ จํานวน 183 โรงเรียน โดย ทุกโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จํานวน 20 กิจกรรม และจัดทําโครงงาน จํานวน 1 โครงงาน ต่อปีการศึกษา แล้วรอขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน ซึ่งมีโรงเรียนได้รับตราพระราชทาน จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สืบเนื่องมาตามลําดับโดยในปีการศึกษา 2563 ได้ดําเนินการต่อยอดพัฒนาครูปฐมวัยในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เฉพาะทาง รุ่นที่ตกค้าง จํานวน 19 โรงเรียน เพื่อนําไปใช้จัดประสบการณ์ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กในระดับปฐมวัย และสรุปผลงานในการจัดกิจกรรมโครงงานการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อรับการประเมินรับตราพระราชทาน ในโอกาสต่อไป

ด้าน นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า การดำเนินการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ของสถานศึกษาในสังกัด ให้ครบ 100 เปอร์เซ็น ซึ่งเป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ถือเป็นการปูพื้นฐานทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและประกอบอาชีพในอนาคต ได้ต่อไป