ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2
เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และบุคลากร สพป.นศ.2 เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.2 ด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.การเตรียมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ภายใต้การดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และศึกษาดูงานความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ณ สพป.ตรัง เขต 2

2.สพป.นศ.2 กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นศ.2 เกษียณอายุราชการ จำนวน 134 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 คน ข้าราชการครู จำนวน 109 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้รูปแบบการจัดการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด