สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ. สพป.นศ.2 ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาทั้ง 12 ศูนย์ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2  

โดย สพป.นศ.2 กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นศ.2 เกษียณอายุราชการ จำนวน 134 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 คน ข้าราชการครู จำนวน 109 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้รูปแบบการจัดการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด