ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นศ.๒ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต (ผอ.สพป.นศ.๒) พร้อมด้วย นางสาวสุฎารัตน์ เกษา
นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสมหมาย สุดถนอม
ผอ.รร.วัดลำนาว ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ พุทธลีลาบางขัน นายโกวิทย์ เอียดเนตร ผอ.รร.
บ้าน
เขาวง นางอารี นิยมรส ผอ.รร.วัดวังหิน นางปนัสยา ชัยรักษา ผอ.รร.ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้าน
ไร่ยาว นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ
นัก
ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง รร.บ้านเขาวง เป็นตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นศ.๒ ร่วมเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางอาอีเซาะ ซาหีมซา ครูโรงเรียนบ้านเขาวง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถเสียชีวิต จำนวน ๖๗,๘๗๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ณ บ้านพัก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

   นายประหยัด สุขขี กล่าวว่า สพป.นศ.๒ เห็นความสำคัญของบุคลากรในสังกัดทุกคน
และ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือคนในครอบครัว สพป.นศ.๒ ซึ่งถือเป็นผู้ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญทั้งสิ้น ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันช่วยเหลือ
และ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูผู้เสียชีวิต มา ณ โอกาสนี้

1