จังหวัดนครศรีฯ เชิดชูเกียรติโรงเรียนวัดไม้เรียงเป็นต้นแบบสถานศึกษาปลอดอบายมุข และ 22 ต้นแบบครูดีไม่มีอบายมุข สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 100 ครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานโครงการสถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยลดปัญหาเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ และครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบปลอดอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยอำเภอหัวไทร และครูดีไม่มีอบายมุขจำนวน 100 คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ เพื่อนครู ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม พร้อมมีกิจกรรมครูดีมีมาโชว์ จากครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 และการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านอบายมุขและเป็นต้นแบบที่ดี โดยนอกจากจะเป็นการสร้างกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายนครปลอดภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว