นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต (ผอ.สพป.นศ.๒) เป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิทยากรประจำกลุ่ม) เพื่อแนะนำ เสริมความรู้ และประสบการณ์การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา
พร้อม
ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมประชุมแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาพร้อมกับคณะกรรมการบริหารโครงการ และออกติดตามเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไปเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม