ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร เชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามวิถี New Normal

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมนายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ดร.อรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง โดยมีนายสุรัช วัฒนสงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
โดย ผอ.สพป.นศ.2 ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามสภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ให้มีความสุข ทั้งครู นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 และเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ เด็กหญิงพิมรพัด ชาญอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับตายาย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และนักเรียนได้บอกว่าตนจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคมต่อไป