ขอเชิญชวน อบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ.)

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ.) กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รองดีเด่น รองเกษียณ และเกียรติบัตรแก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรให้ความรู้ในด้านการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิ
– บรรยายพิเศษเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2562” โดยนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา
– บรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” โดย นายจำลอง ครุฑขุนทด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หากสมาชิกของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และผู้สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้ลงทะเบียนผ่านประธานจังหวัดหรือลงทะเบียน โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท บัญชีธนาคารกรุงไทย สขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 052-0-58432-5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.addbeit.in.th