ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผ่าน App:TIP insure

ด้วยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งเสนอช่องทางการติดต่อผ่าน App:TIP insure เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า  โดยสมาชิก ที่เข้าโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ได้ด้วยตนเองผ่าน App:TIP insure  หรือแสกน QR code ตามรูปภาพ