บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิชัย อิ่มด้วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสุพิชฌา ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด