ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.) เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒ เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.๒ ด้านต่าง ๆ ได้แก่

1.วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ [HCEC]

  1. การติดตามการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ซึ่งกำหนดรายงานข้อมูลได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการรายงานข้อมูลที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. การติดตามการสอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรทั้งสิ้น 1,132 คน พบว่าการดำเนินการสอบและในส่วนที่แล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนจำนวน 17 อัตรา ได้แก่สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา โดยจะประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ พร้อมมีการหารือเพื่อให้การการดำเนินการจัดสอบในครั้งต่อ ๆ ไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตรวจเยี่ยมการจัดการสอนการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เสนอเพื่อเตรียมการต้อนรับคณะโดยมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีกำหนดเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) และการจัดโครงการ เขียนได้ลายมือสวย สพป.นศ.2 ร่วมด้วย