ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการแล้วเสร็จจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.นศ.2

แผนผังโรงเรียนสตรีทุ่งสง (สี)