ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.) เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒ เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.๒ ด้านต่าง ๆ ได้แก่

1.การลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่ง ผอ.สพป.นศ.2 รอง ผอ.สพป.นศ.2 ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด โดยกำหนดเยี่ยมโรงเรียนเพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2 ขวด โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 4 ขวด และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 6 ขวด ครบทุกโรง พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ New Normal ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่าโรงเรียนได้เตรียมพร้อมในการเปิดเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิบัติตาม 6 มิติ 44 มาตรการสำคัญ อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ทำความสะอาด และลดแออัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพในทุกโรงเรียน

2. การดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จำนวน  17  อัตรา โดยรับสมัครเลือกสรร  ระหว่างวันที่   1 – 10  กรกฎาคม  2563 (ในวันและเวลาราชการ) จำนวน 17  อัตรา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ www.nst2.go.th โดย สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการสมัครด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน สรุปยอดผู้สมัครในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ทั้งสิ้น 600 คน

3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เน้นย้ำการยืมเงินราชการจะต้องดำเนินการอย่างน้อย 5 วัน และการยืมเงินทดรองราชการจะต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้การดำเนินการมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ตามขั้นตอนที่กำหนด และการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน ขณะนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

4.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอน (DLTV) โดยมีการสำรวจความพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนในโครงการ มีโรงเรียนแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 38 โรงเรียน จะดำเนินการลงพื้นจริงเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมจัดการเรียนการสอน ต่อไป

          ทั้งนี้ในด้านการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของ โรงเรียนในสังกัด ขณะนี้ได้รับการติดตั้งครบทุกโรงเรียน หากพบปัญหาสามารถแจ้งเหตุในระบบได้ทันที่ ผ่านศูนย์บริการแต่ละอำเภอ

          และสำหรับ ITA online ขณะนี้เหลือเวลาในการส่งข้อมูลอีก 3 วัน โดยกำหนดส่ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ความเอาใจใส่ ของคนในองค์กร และการมีธรรมภิบาลของผู้นำองค์กร ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและตรงต่อเวลาด้วยดี