สพป.นศ.2 เร่งติดตามความพร้อมการเปิดเรียนและช่วยเหลือนักเรียนยากจน

สพป.นศ.2 เร่งติดตามความพร้อมการเปิดเรียนและช่วยเหลือนักเรียนยากจน

..**29 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมบุคลากร สพป.นศ. 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำน วยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมร าช เขต 2 เยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดเ รียนของโรงเรียนบ้านหนองท่อ ม,บ้านถ้ำตลอด,บ้านวังธนและ โรงเรียนบ้านน้ำตก ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมพร้อม ในการเปิดเรียนเป็นไปตามระเ บียบกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขา ดแคลน จำนวน 4 ครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของช่ว ยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพ ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid- 19) 


..**ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ได้สอบถามเกี่ยวกับการเรียน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร น่า 2019 (Covid- 19) ของนักเรียนและผู้ปกครอง และในส่วนของสถานศึกษาได้เน ้นย้ำให้ทุกโรงปฏิบัติเข้มต ามแนวทางการปฏิบัติของกระทร วงศึกษาธิการและกระทรวงสาธา รณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดขอ งโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามหลัก Social distancing ซึ่งโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 ทุกโรง มีความพร้อมในการจัดการเรีย นการสอนรูปแบบในชั้นเรียน (On-Site) และปฏิบัติตาม 6 มิติ 44 มาตรการสำคัญ อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย,  ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ทำความสะอาด และลดแออัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อไป