ผอ.สพป.นศ.2 ปลื้มผลงานผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

ผอ.สพป.นศ.2  ปลื้มผลงานผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

..**วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30  น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.) เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย ปีงบประมาณ 2563  ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนสามารถเขียนคัดลายมือภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือตามแบบอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                               

..**โดย ผอ.สพป.นศ.2 ชื่นชมผู้เข้าอบรมในการพัฒนาการคัดลายมือ ตามโครงการ “เขียนได้ลายมือสวย” ซึ่งตนได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  และสำหรับการพัฒนาทักษะการเขียนด้านการคัดลายมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนนำร่องทั้ง 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 และจะมีการจัดอบรมคัดลายมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ตัวนักเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ต่อไป