บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิจัย  ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (Co-leader Deep) เข้าร่วมอบรมทางไกล  เรื่องการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ตามแนวการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th เพื่อพัฒนาทักษะของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด