สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.) เป็นประธานการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย ปีงบประมาณ 2563 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนสามารถเขียนคัดลายมือภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือตามแบบอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                

 โดย ผอ.สพป.นศ.2 ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  และสำหรับการพัฒนาทักษะการเขียนด้านการคัดลายมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนนำร่องทั้ง 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 และจะมีการจัดอบรมคัดลายมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ตัวนักเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ต่อไป