ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.) เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒ เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.๒ ด้านต่าง ๆ ได้แก่

  1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปี 2563 โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ซึ่งกำหนดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 ทั้งนี้มีการเน้นย้ำให้บุคลากร สพป.นศ.2 ส่งคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่ออัพโหลดข้อมูลบนเว็ปไซต์ www.nst2.go.th ต่อไป
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จำนวน  17  อัตรา โดยรับสมัครเลือกสรร          ระหว่างวันที่   1 – 10  กรกฎาคม  2563 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเลือกสรรเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทุกประการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  1. การดำเนินโครงการเขียนได้ลายมือสวย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยเริ่มต้นการอบรมคัดลายมือศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 พร้อมนำไปสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนนำร่องทั้ง 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 และจะมีการจัดอบรมคัดลายมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ตัวนักเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ต่อไป