สพป.นศ.2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                                       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  17 อัตรา

                 

                  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 จะดำเนินการ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2    จำนวน  17  อัตรา

                   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ  เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และการทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552    ลงวันที่  11  กันยายน  2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2547  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/120  เรื่อง  การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  รอบที่ 4  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) ลงวันที่  26  กันยายน  2559  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2560  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  511/2559  ลงวันที่  28  กันยายน  2559  เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 สพป.นศ.2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

 รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มทางสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

 ใบสมัครพนักงานราชการ-ตำแหน่งครูผู้สอน 

 ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

 

 

สรุปจำนวนผู้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป