สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) โดยมีนายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อพิจารณาการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และร่วมให้ข้อเสนอแนะการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน