สพป.นศ.2 ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจ วิธีสรรหาและการเลือก ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล
จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ของ ก.ต.ป.น.
และ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และวิธีการสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการฯ ประจำปี 2563 นี้ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2