สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 ซึ่งมีตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 17 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่มียู่เดิมตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (พ.ศ.2560-2563) จำนวน 12 อัตรา และเป็นตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (ใหม่) จำนวน 5 อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการให้ทุกโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.2552 กำหนด