ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.) เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒ เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.๒ ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการผ่อนปรนแต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ รวมทั้งการเยี่ยมบ้านนักเรียนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเตรียมการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สังกัด สพป.นศ.2 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2