“ตู้ปันสุข” ตู้กับข้าวแห่งน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ จาก รร.ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป.นศ.๒

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต (ผอ.สพป.นศ.๒) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันดำเนินการจัดทำ “ตู้ปันสุข” มอบสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)บริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชาชนต่อแถว
เพื่อ
รับสิ่งของจากตู้ปันสุขเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีจุดจัดวางเจลล้างมือ และทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัย
เว้น
ระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันฯ ทุกประการ

   นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.๒ ได้ติดตาม สอบถามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนจากผู้ปกครอง พบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้สื่อการสอน DLTV แต่ก็มีปัญหาอินเตอร์เน็ตล่มบ่อยครั้ง สามารถแก้ไขและได้เรียน ขณะที่บางส่วนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ทั้งบิดา มารดา ต้องทำงานทุกวันไม่มีเวลาดูแล กล่าวอยากให้โรงเรียนเปิดเทอมเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ต่อไป ทั้งนี้คณะครู รร.ราชประชานุเคราะห์
ได้
ลงพื้นที่ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนที่บ้าน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพโดย นางสาวจุฑามาศ จันทร์ชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.๒