สกสค.จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4 ทุนๆ ละ 100,000.-บาท

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท โดยกำหนดยื่นแบบเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.otep-nrt.go.th และจัดส่งเอกสารโครงการขอทุนวิจัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) policyotep@gmail.com เท่านั้น โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้

  1. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสภาวะปัจจุบันให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก
  2. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
  3. การฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกิดวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  4. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ