ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในส่วนของภูมิภาคของกระทรวงการศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเดิม ให้มาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ มายังท่านเพื่อทราบ หากมีความประสงค์ติดต่อประสานงานหรือรับบริการภารกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อได้ ณ งานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552