ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุประจำปี 2560-2561

สายการบิน เจเปนแอร์ไลน์ ร่วมกับ เจเปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีทั่วประเทศ ประกวดบทกวีไฮกุ ในหัวข้อ”สิ่งมีชีวิต” เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์โดยเขียนเป็นบทกวีสั้นๆ 1บท ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่นเรียกว่า “ไฮกุ ” พร้อมภาพประกอบที่อาจเป็นสื่อศิลปะประดิษฐ์ด้วยตนเอง นักเรียนที่สนใจในเขตพื้นที่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมประกวดบทกวีไฮกุ และขอให้อาจารย์แต่ล่ะโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกบทกวีที่เห็นว่าดีที่สุด จำนวน10 บท (1บทกวีต่อนักเรียน1 คน ) ส่งเข้าร่วมประกวด และต้องเป็นบทกวีที่เป็นภาษาไทยในรูปแบบของบทกวีไฮกุคือประกอบด้วยคำรวม 17 พยางค์ โดยเขียนแบ่งเป็น 3 บรรทัดๆ ล่ะ 5,7 และ 5 พยางค์ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจดูตัวสะกดและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องด้วย โดยการประกวดแข่งขันโครงการในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.022608560