ผอ. สพป.นศ.๒ และบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต (ผอ.สพป.นศ.๒) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี
ดร.
มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.นศ.๒ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สพป.นศ.๒   โดยการประชุมในครั้งนี้ มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงสุด สพฐ.ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ทำให้โรงเรียนต้องปิดเทอมนานขึ้น ทั้งคุณครู และนักเรียน จำเป็นต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่ง สพป.นศ.๒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเยาวชนไทยที่ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ