ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (รอง ผอ.สพป.นศ.๒) เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒ เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.๒ ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus diseases ๒๐๑๙, COVID-๑๙) พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มต่าง ๆ และการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.๒