บุคลากร สพป.นศ.๒ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (รอง ผอ.สพป.นศ.๒) เป็นประธานการประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นศ.๒ ร่วมประชุม
ห้องประชุม สพป.นศ.๒ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งหารือข้อราชการของ สพป.นศ. นำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.๒ และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพสูงสุด