การบริจาคสื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-Book ออนไลน์ให้โรงเรียน

ด้วย สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ บริจาคสื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-Book ออนไลน์ให้โรงเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล และส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นำเนื้อหาการเรียนการสอน เช่น แผนการสอนใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ที่มีอยู่ในรูปแบบเอกสาร นำมาจัดการเป็นสื่อดิจิทัลทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ อย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ

โดยได้นำทดลองใช้กับ ครู และโรงเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัด 4 ภูมิภาค พบว่าได้รับความสนใจมาก และผ่านการอบรม เรียนรู้ด้วยตนเอง จากคู่มือ และสอบถามผ่าน Line โดยใช้เวลา ตั้งแต่ 2-6ชั่วโมง จึงบริจาค สื่อนวัตกรรมLearning21ห้องสมุดE-Book ออนไลน์ ให้กับห้องสมุดโรงเรียน ที่ให้ความสนใจ โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

การบริจาคสื่อนวัตกรรมแก่สถานศึกษา