บุคลากร สพป.นศ.2 รับนโยบายการศึกษาผ่านระบบ Video Conference

.**วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทสุเวศ  กลับศรี, นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์, นายสุวิทย์ ใจห้าว, นายสมชาติ  ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับนโยบายการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2563-2564, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การจบการศึกษาของนักเรียน, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19), การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือในการสื่อสารและการนำเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน/มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและการบริหารงานบุคคลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถดูรายละเอียดย้อนหลังได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=Y-Rt7ZfiCbQ