สพป.นศ.2 ประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์
นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดย สพป.นศ.2 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันฯ โดย
1. บุคลากร สพป.นศ.2 ทุกคนมีป้ายชื่อแสดงตัวตน
2. จัดจุดคัดกรองผู้ป่วย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีสติ๊กเกอร์ติดยืนยัน
3. มีการลงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร พร้อมแลกบัตรจำตัวประชาชนสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
4. จัดหา แอลกอฮอล์ เจลล้างมือไว้ประจำจุดต่าง ๆ ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
5. จัดหายาฆ่าเชื้อ ถุงมือ เครื่องพ่น เพื่อทำความสะอาด สพป.นศ.2 เดือนละ 1 ครั้ง
6. จัดหาถังขยะอันตราย ไว้สำหรับ 2 อาคาร คือ อาคาร 1 และ อาคาร 2 ในส่วนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ใช้ร่วมกับที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
7. ให้ข้าราชการระดับต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ มาปฏิบัติราชการ วันเว้นวัน โดยไม่ให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเสียหาย โดยให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดการโดยส่งรายละเอียดมายังกลุ่มอำนวยการเพื่อแต่งตั้งคำสั่งการปฏิบัติงานต่อไป
8.ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่และเมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายให้ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียง และรายงาน ผอ.สพป.นศ.2พร้อมผู้รักษาการฯ เป็นระยะๆ โดยพิจารณาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ จำนวน 4-5 คน ส่งให้กลุ่มอำนวยการแต่งตั้งคำสั่งต่อไป
9.สำหรับบุคลากรที่หยุดอยู่บ้านกรณีเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้รายงานการปฏิบัติงานและแสดงตัวตนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อไป