ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2560

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติย่อ-กศจ.-เล่ม-1