ประชุม คณะทำงานเพื่อรับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อรับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 โดยมีการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในการตรวจราชการ ของสำนักงานติดตามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 พร้อมทั้งความก้าวหน้า ในการจัดทำ VTR แนะนำเขตพื้นที่การศึกษาและภาพรวมการดำเนินงาน ของ สพป.นศ.2 พร้อมรับการตรวจราชการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการฯเข้าประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2