ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯอบรมคัดลายมือหารือแนวทางการพัฒนาการคัดลายมือสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดอบรมคัดลายมือร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการคัดลายมือเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเริ่มต้นการอบรมคัดลายมือศึกษานิเทศก์ และครูในโรงเรียนนำร่องทั้ง 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ซึ่งเตรียมการรับสมัครโรงเรยนนำร่องในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และจะมีการจัดอบรมคัดลายมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ตัวนักเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ต่อไป