คัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นศ.2

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ร่วมอ่านผลงานคัดเลือก ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2

สำหรับ การคัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุข จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ส่งใบสมัครทั้งจังหวัดจำนวน 1,100 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกสังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 257 คน แบ่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 24 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ครู จำนวน 230 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน ทั้งนี้ได้รับโควตาจัดสรรคัดเลือก จำนวน 22 คน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช