ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2 เพื่อหารือ ข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ.2 ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus diseases 2019,COVID-19) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการเฝ้าระวังฯ กรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาปิดภาคเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่จะต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ                                                      

พร้อมทั้งหารือดำเนินการจัดประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคใต้ โดยกำหนดรับผลงานฯ จาก 36 เขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 และดำเนินการตามกำหนดการในฐานะเจ้าภาพระดับภาค ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2