ผอ.สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก

ผอ.สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 11.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  (ผอ.สพป.นศ.2)  เยี่ยมพบปะ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**นายประหยัด สุขขี   ผอ.สพป.นศ.2  กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในครั้งนี้เพื่อติดตามนโยบายการดำเนินงานและพบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แนะการเรียนต่อสายอาชีพตามความพร้อมและความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กตัดสินใจได้ว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ  ซึ่งจากการสอบถามปรากฏว่าเด็กนักเรียนต้องการเรียนต่อสายอาชีพจำนวน 70 %  และอีก 30 % ต้องการเรียนต่อสายสามัญ ทั้งนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ยังชื่นชมในความตั้งใจ และความเสียสละ ของผู้บริหาร ครู ที่ดำเนินการสอนแบบโครงงาน เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ไอซีที รวมถึงการทำโครงงานในวิชาชีพฐานการเรียนรู้  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนต่อไป