โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นศ.2 จัดค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ต่อยอดสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 5 “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง”

..** วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิด ค่ายวิทยาศาสตร์น้อยต่อยอดสู่ความสำเร็จ  “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน ณ โรงเรียนวัดควนสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเป็นกิจกรรม ที่ล้วนให้นักเรียนมีส่วนร่วม แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ปลูกฝังแนวคิด กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้จักค้นคว้าอย่างมีเหตุผล ผ่านการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน พร้อมเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับทักษะสำคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0

**นางอัจฉรา ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูงในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 17 ฐานการเรียนรู้ เช่นฐานประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อน, ฐานแรงตึงผิวแรงดันอากาศ , ฐานไฟฟ้ากับพลังแสง , ฐานเศรษฐกิจพอเพียง,ฐานสนุกกับตัวอักษร, รักเรียนรักเล่นแต่ไม่ลืมรักการอ่านกับห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน. ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 โรงเรียน , จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากองค์กรส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละฐานเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี พร้อมกับเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักเรียนปฐมวัยที่จะสามารถดำรงชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีความสุขต่อไป