ขอชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดแบบสำรวจทางเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th และส่งแบบสำรวจกลับมาในรูปแบบ MS Word/PDF ได้ที่ edocation2061@gmail.com   ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชนกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์
0 2247 0013 ต่อ 1409 , 14010 โทรสาร 0 2645 2958 ตามวันและเวลาราชการ