ขอเชิญอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษา และครูผู้สอน”

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษา และครูผู้สอน” ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ณ เวลา 08.30-15.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาให้โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 โรงเรียนละ 3 ท่าน  เข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/early-childhood ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวุฒิ พานทอง (แบงค์) โทร.093-667-6414