สพป.นศ.2 ประชุมชี้แจงการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒( ผอ.สพป.นศ.๒) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงรายละเอียด การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งกำหนดวันประเมินวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอนปลายปีของผู้เรียน โดยกำหนดการประเมิน ระดับมัธยมศึกษา ประเมินวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระดับประถมศึกษา ประเมินวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดวันประเมิน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช