รร.ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 (ธรรมรักษ์ ) ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง โรงเรียนวัดจำปา โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองขุด และ โรงเรียนบ้านบ่อมอง จำนวนที่ลูกเสือ-เนตรนารี และวิทยาการ จำนวนกว่า 600 คน

นายสุวิทย์ ใจห้าว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สามารถพัฒนาเยาวชน และปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นระบบหมู่ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นหมู่ มุ่งที่ความรัก ความสามัคคีของหมู่คณะและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ ได้แก้ไขปัญหาร่วมกันนึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข