รร.สังกัด สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดก้างปลา กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านพูนกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดควนชม และกองลูกเสือสามัญโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือระหว่างวันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดก้างปลา โดยมีนายวิทยา หอมเกตุ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 230 คน

นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา กล่าวว่า การอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้ กระบวนการและทักษะทางลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในบทบาทผู้นำและผู้ตามที่ดี

ด้าน ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์  กล่าวว่า การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยโรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะดำเนินการจัดให้นักเรียนได้เข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ต่อไป