ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเส

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเส โดยมีนางอรชร ดำประสงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียน รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายทุกระดับจากการได้พบกับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้ทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีผลเป็นที่ประจักษ์ นักเรียนชั้น ป.๑,ป.๒ และ ป.๓ มีพัฒนาการตามวัย กล้าพูด กล้าแสดงออก อ่านออก เหมาะสมตามระดับชั้นนักเรียนแต่งกายสะอาด และมีมารยาทดี ถือเป็นความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้บริหาร และครูในการพัฒนานักเรียนได้ บรรลุตามหลักสูตร

นอกจากนี้ได้เยี่ยมการดำเนินการตามนโยบาย ทั้งโครงการอาหารกลางวัน DLTV อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอื่นๆ พบว่า โรงเรียนดำเนินการได้ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างน่าชื่นชม