ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ รร.วัดไม้เรียง

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 7.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ในระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนวัดไม้เรียง โดยมีนางนันทรัตน์ สุมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน การรับการประเมินฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอฉวาง
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติแก่โรงเรียน

โดยการดำเนินการประเมิน คณะกรรมการได้ประเมินการดำเนินงาน ใน 5 ด้าน 84 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาด้านที่ ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา

โดย รร. ได้นำเสนอผลงานต่อกรรมการทั้ง 5 ด้าน พร้อมที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด่นสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและซึ่งโครงการเด่นที่นำเสนอประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติอีกด้วย

ด้านนางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง กล่าวว่า การได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดของรางวัลทรงเกียรติของสถานศึกษาและชุมชน นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร แต่คุณประโยชน์ในการดำเนินการยังคงปรากฏแก่สถานศึกษา คือได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป