ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. นศ. 2 จัดอบรมพัฒนาครูภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปี 2562

วันที่  14 มกราคม 2563  นายวิทยา  หอมเกตุ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 อำเภอทุ่งสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปี 2562 ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีครูภาษาไทยในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 อำเภอทุ่งสง เข้าร่วมการอบรมกว่า 25 คน  ได้รับอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นางกาญจนา  จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และนายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม  เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ให้มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นต่อไป