สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจ ร.ร.วัดไม้เรียง เตรียมพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

..++วันที่ 14  มกราคม  2563 ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  พร้อมด้วยนางกาญจนา  จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางอรอนงค์  พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสกรีนรักษ์  บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและนางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดไม้เรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ในระดับกลุ่มจังหวัด โดยนางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง พร้อมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์และนักเรียน ผู้ปกครอง และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมมือ ร่วมใจเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นี้

..++โดยคณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน ใน 5 ด้าน 84 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาด้านที่ ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา
..++ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการครบทั้ง 5 ด้าน พร้อมที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด่นสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและซึ่งโครงการเด่นที่นำเสนอประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติอีกด้วย
..++ซึ่งนางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง กล่าวว่าการได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดของรางวัลทรงเกียรติของสถานศึกษาและชุมชน นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร แต่คุณประโยชน์ในการดำเนินการยังคงปรากฏแก่สถานศึกษา คือได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป…